Regulamin

Regulamin sklepu

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Wobec Przedsiębiorców niniejszy Regulamin obowiązuje również dla przyszłych transakcji, bez konieczności ponownego wskazywania na ten fakt. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta ze Sklep internetowy www.uniscale.pl, działający pod adresem https://www.uniscale.pl/, prowadzony jest przez Uniscale Sp. z o.o., Opłotek 29, 01-940, Warszawa, NIP: 5252030167, REGON: 012978162. Kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024964, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Sławomir Frycie. Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcie przez Państwa w przycisk finalizujący zamówienie w naszym sklepie. Sfinalizowanie zamówienia oznacza przyjęcie przez Państwa naszej oferty i dokonanie zakupu towarów znajdujących się w koszyku zakupowym. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.

 3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim. Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo również sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta.

4. Dostawa produktów

Do podanych cen produktów mogą być jeszcze dodatkowo doliczane koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu. Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów pod adresem: 

Uniscale Sp. z o.o., ul. Opłotek 29, 01-940 Warszawa, Polska, 

w godzinach poniedziałek – piątek w godzinach od 9 do 17.00. Prosimy jednak o wcześniejsze umówienie takiej formy odbioru z naszym pracownikiem i zadzwonienie pod numer tel. +48 22 569 52 50

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.

5. Płatności

Zamawiając dostawę do domu lub do firmy, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

• przelew bankowy – Bank mBank S.A. PLN 33 1140 1010 0000 2556 2300 1001

• za pobraniem, gotówką kurierowi przy dostawie (dodatkowa opłata 3,00 zł)

• płatność w systemie Przelewy 24 – po wyborze tej opcji zostaniesz przekierowany na stronę naszego pośrednika w płatnościach elektronicznych – przelewy24.pl (właścicielem serwisu jest DialCom24 Sp. z o.o.; ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań), a następnie do Twojego banku. Autoryzowana przez Ciebie płatność praktycznie od razu wpływa na konto przelewy24.pl. Gdy tylko nasz pośrednik potwierdzi otrzymanie płatności, przystąpimy do realizacji twojego zamówienia.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

7. Zastrzeżenie własności rzeczy

Rzecz pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży. Ponadto w przypadku zakupu dokonanego przez Przedsiębiorcę obowiązuje uzupełniająco: towar z zastrzeżonym prawem własności mogą Państwo odsprzedać w ramach zwykłej działalności gospodarczej; wszelkie roszczenia wynikające z tej dalszej odsprzedaży rzeczy z zastrzeżonym przez nas prawem własności – niezależnie od jej zmodyfikowania, połączenia lub zmieszania z inną rzeczą – cedują Państwo na nas w wysokości kwoty pozostającego do opłacenia rachunku, a my przyjmujemy tę cesję. Pozostają Państwo uprawnieni do dochodzenia roszczeń wynikających z odsprzedaży, jednak możemy ich dochodzić również we własnym zakresie, jeśli nie wywiąże się Państwo ze swoich zobowiązań płatniczych.

8. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela przesyłki oraz kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu. Dotyczy Przedsiębiorców: ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy przechodzi na Państwa w momencie jej wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie, lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki do Państwa. W razie zawarcia umowy między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Rękojmia i gwarancje

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć rzeczy wolne od wad. Obowiązuje ustawowo prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady). Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu.

Reklamacje można składać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kowalczyk@uniscale.pl
  • na piśmie na adres: Arlety Kowalczyk, Opłotek 29, 01-940 Warszawa, Polska

Informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do produktu, oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Nasz serwis obsługi klientów jest do Państwa dyspozycji: 

Reklamacje można składać: – na piśmie na adres: Uniscale Sp. z o.o., Opłotek 29, 01-940, Warszawa, Polska – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kowalczyk@uniscale.pl – lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych, a odpowiedź zostanie przesłana pisemnie na adres klienta.

10. Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się następującym kodeksom dobrych praktyk:

Kodeks Cywilny oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ustawa-z-dnia-23-kwietnia-1964-r—kodeks-cywilny-tj-dzu-z-2019-r-poz-1145)

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy celem pozasądowego rozstrzygania sporów. „Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).”

W celu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem lub sporów dotyczących istnienia takiego stosunku umownego jesteśmy zobowiązani do udziału w pozasądowej procedurze rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów. Właściwym organem jest Inspekcja Handlowa, Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, Polska, http://www.wiih.org.pl/index.php?id=1. Weźmiemy udział w postępowaniu przed ww. komisją.

12. Postanowienia końcowe

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby.